Có 1 kết quả:

zhì biāo bù zhì běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to treat the symptoms but not the root cause