Có 1 kết quả:

zhì biāo ㄓˋ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to treat only the symptoms but not the root cause