Có 1 kết quả:

zhì biāo

1/1

zhì biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to treat only the symptoms but not the root cause