Có 1 kết quả:

zhì qì

1/1

zhì qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry