Có 1 kết quả:

zhì bìng jiù rén

1/1

zhì bìng jiù rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to treat the disease to save the patient
(2) to criticize a person in order to help him