Có 1 kết quả:

zhì liáo yán zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-inflammatory (medicine)