Có 1 kết quả:

zhǎo qì

1/1

zhǎo qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marsh gas
(2) methane CH4