Có 1 kết quả:

zhǎo zé shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) marsh tit (Poecile palustris)