Có 1 kết quả:

zhān rǎn xí qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be tainted with unhealthy habits (idiom)