Có 1 kết quả:

yán xí

1/1

yán xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to carry on as before
(2) to follow (an old custom etc)