Có 1 kết quả:

xiè zhí gāng kǒng

1/1

xiè zhí gāng kǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cloaca (of bird or reptile)