Có 1 kết quả:

xiè zhí qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cloaca
(2) cloacal cavity (of bird, reptile etc)