Có 1 kết quả:

xiè hóng

1/1

xiè hóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to release flood water
(2) flood discharge