Có 1 kết quả:

xiè lù tiān jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to divulge the will of heaven (idiom); to leak a secret
(2) to let the cat out of the bag