Có 1 kết quả:

quán huá

1/1

quán huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sinter (metallurgy)