Có 1 kết quả:

Bó sōng fēn bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Poisson distribution (in statistics)