Có 1 kết quả:

mì niào qì

1/1

mì niào qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) urinary tract
(2) urinary organs