Có 1 kết quả:

mì niào xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

urinary system