Có 1 kết quả:

Fǎ lán xī sī · Péi gēn ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ ㄆㄟˊ ㄍㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Francis Bacon (1561-1626), English Renaissance philosopher and early scientist