Có 1 kết quả:

fǎ bàn

1/1

fǎ bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring to justice
(2) to punish according to the law