Có 1 kết quả:

fǎ xiàng lì

1/1

fǎ xiàng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

normal force (physics)