Có 1 kết quả:

fǎ xiàng liàng

1/1

fǎ xiàng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

normal vector