Có 1 kết quả:

fǎ huì

1/1

fǎ huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(Buddhist) religious assembly

Một số bài thơ có sử dụng