Có 1 kết quả:

Fǎ xiàng zōng

1/1

Fǎ xiàng zōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Yogācāra school of Buddhism
(2) Dharma-character school of Buddhism