Có 1 kết quả:

fǎ wǎng huī huī , shū ér bù lòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

The net of justice is wide, but no-one escapes.