Có 1 kết quả:

fǎ lán

1/1

fǎ lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flange (loanword)

Một số bài thơ có sử dụng