Có 1 kết quả:

fàn fàn ér tán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to speak in general terms