Có 1 kết quả:

fàn yīn

1/1

fàn yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overtone
(2) a harmonic