Có 1 kết quả:

pào bā

1/1

pào bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spend time in a bar (alcohol, Internet etc)
(2) to go clubbing