Có 2 kết quả:

pāo zipào zi

1/2

pāo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) small lake
(2) pond

pào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

light bulb