Có 1 kết quả:

pào mò sù liào ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ ㄙㄨˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

styrofoam