Có 1 kết quả:

pào wēn quán

1/1

pào wēn quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to soak in a spa or hot spring