Có 1 kết quả:

pào xuán

1/1

pào xuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eddy
(2) whirlpool