Có 1 kết quả:

pào bìng hào

1/1

pào bìng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dilly-dally on the pretence of being ill
(2) to malinger