Có 1 kết quả:

pào zhào tǎ

1/1

pào zhào tǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distillation tower
(2) bubble tower
(3) plate column