Có 1 kết quả:

pào téng ㄆㄠˋ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to bubble
(2) to fizz
(3) to effervesce