Có 1 kết quả:

pào cài

1/1

pào cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pickled cabbage