Có 1 kết quả:

pào téng

1/1

pào téng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bubble
(2) to fizz
(3) to effervesce