Có 1 kết quả:

bō lán qǐ fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

one climax follows another (of thrilling story)