Có 1 kết quả:

qì jiàn

1/1

qì jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to counsel a superior in tears indicating absolute sincerity