Có 1 kết quả:

ní tú xuān miǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to despise titles and high offices