Có 1 kết quả:

ní wǎ jiàng

1/1

ní wǎ jiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bricklayer
(2) tiler
(3) mason