Có 1 kết quả:

ní tuǐ zi

1/1

ní tuǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peasant
(2) yokel