Có 1 kết quả:

ní pú sà guò jiāng , zì shēn nán bǎo ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ ㄗˋ ㄕㄣ ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) like a clay Bodhisattva fording a river, can't guarantee his own safety
(2) unable to save oneself, let alone others