Có 1 kết quả:

ní zhì yè yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

mudstone