Có 1 kết quả:

zhù niàn

1/1

zhù niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to ponder