Có 1 kết quả:

zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)