Có 1 kết quả:

Tài tǎn ní kè Hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

RMS Titanic, British passenger liner that sank in 1912