Có 1 kết quả:

Tài shān Běi dǒu

1/1

Tài shān Běi dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

as weighty as Mt Tai, as brilliant as the Big Dipper (idiom); a giant among men