Có 1 kết quả:

Tài shān hóng máo

1/1

Từ điển Trung-Anh

as weighty as Mt Tai, as light as a feather (refers to death)