Có 1 kết quả:

tài rán chǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to handle the situation calmly (idiom)
(2) unruffled
(3) to treat the situation lightly